Пројектна настава у функцији уочавања ученика са изузетним способностима

За успешно функционисање друштва у целини неопходан је допринос појединаца који се истичу квалитетом и учинком у различитим областима. Лични развој је један од најважнијих циљева савременог образовања и васпитања. Мењање и прилагођавање наставног процеса је неминовност уколико желимо да сваком детету обезбедимо услове који ће омогућити оптималан развој његових диспозиција, пружајући посебну подршку, како деци са одређеним сметњама, тако и даровитима. У свом класичном истраживању развоја талента Блум и сарадници су установили да ниједан од проучаваних истакнутих појединаца на подручју науке, уметности или спорта није достигао највише домете самостално, већ уз подршку, пре свега породице и учитеља.

Проблем који се решава:

Током последње две деценије наш образовни систем званично је заузео инклузивни курс. Међутим, извештаји о додатној подршци ученицима у нашим школама указују да је инклузија углавном усмерена на ученике са сметњама и да је број ученика који се образују уз примену ИОП-а 3 занемарљиво мали. Модел пројектне наставе отвара могућности унапређивања саме наставе тиме што у својој основи полази од интересовања и искуства ученика, ангажује их на разноврсним,  инспиративним и проблемским задацима. На тај начин наставник има много више прилика да сагледа ученика у различитим контекстима и да идентификује ученичке специфичности.

Методологија реализације:

Обука наставника онлајн и непосредна обука ментора, тимски рад наставника у школи: примена стечених знања и вештина у пракси (планирање и реализација пројектне наставе и примена техника идентификовања посебних способности ученика), менторска подршка путем супервизије и консултација. Тимска припрема прилога за зборник.

Циљна група:

 • 10 ментора - наставници са искуством у реализацији пројектне наставе и/или са стеченим звањем педагошки саветник.
 • 40 наставника - по 4 наставника из 10 школа, који су сензибилисани за тему и који би се самостално пријавили за учешће

Општи циљ:
Развијање компетенција наставника за унапређивање квалитета наставе и идентификовање ученика са изузетним способностима кроз примену модела пројектне наставе.

Специфични циљеви:

 • Разумевање концепта пројектног учења и развијање вештина планирања и реализације пројектне наставе у непосредном и онлајн окружењу;
 • развијање вештина повезивања са стандардима, међупредметног повезивања и планирања на нивоу установе;
 • стицање знања и вештина праћења и вредновања постигнућа ученика и квалитета пројектне наставе;
 • упознавање са различитим теоријама даровитости и упознавање са карактеристикама емоционалног и социјалног развоја даровитих ученика;
 • упознавање са индикаторима даровитости и стицање вештина њиховог уочавања код ученика;
 • унапређивање вештина диференцирања наставе и подстицања специфичних способности ученика;
 • подстицање хоризонталног учења и унапређивање сарадничког односа међу наставницима;
 • унапређивање модела менторског рада у процесу професионалног развоја наставника и стручних сарадника.

Главне активности:

 • Формирање тима ментора и обука ментора;
 • формирање тимова наставника из 10 школа и обука наставника;
 • планирање и реализација пројектне наставе уз подршку ментора;
 • праћење и вредновање пројектног учења и постигнућа ученика;
 • израда прилога за зборник радова уз менторску помоћ;
 • завршна конференција са представљањем резултата пројекта и евалуацијом;
 • јавна промоција зборника радова.

Очекује се да ће наставници који учествују у пројекту:

 • умети да планирају и реализују пројектно оријентисану наставу у непосредном и онлајн окружењу;
 • умети тимски да планирају пројектно учење на нивоу школе и врше међупредметно повезивање;
 • умети да прате и вреднују постигнућа ученика и процес учења у пројектно организованом наставном процесу;
 • умети да идентификују даровите ученике, диференцирају наставу и примене подстицајне технике у раду са ученицима;
 • учествовати у раду мреже наставника који примењују пројектно учење, израдити прилоге за зборник, размењивати искуства и узајамно се подржавати и презентовати свој рад.

Очекује се да ће ученици који учествују у пројекту:

 • унапредити мотивацију за учење;
 • умети да процени сопствени рад, знања и вештине;
 • умети да аргументује и да јасну повратну информацију;
 • користити повратну информацију за лични развој и бољи резултат;
 • унапредити вештине тимског рада;
 • унапредити дигиталне компетенције;
 • унапредити вештине презентовања и јавног наступа.

Период реализације:
Пројекат ће бити реализован у периоду од 15. маја до 30. новембра 2023. године.

Scroll to top