Projektna nastava u funkciji uočavanja učenika sa izuzetnim sposobnostima

Za uspešno funkcionisanje društva u celini neophodan je doprinos pojedinaca koji se ističu kvalitetom i učinkom u različitim oblastima. Lični razvoj je jedan od najvažnijih ciljeva savremenog obrazovanja i vaspitanja. Menjanje i prilagođavanje nastavnog procesa je neminovnost ukoliko želimo da svakom detetu obezbedimo uslove koji će omogućiti optimalan razvoj njegovih dispozicija, pružajući posebnu podršku, kako deci sa određenim smetnjama, tako i darovitima. U svom klasičnom istraživanju razvoja talenta Blum i saradnici su ustanovili da nijedan od proučavanih istaknutih pojedinaca na području nauke, umetnosti ili sporta nije dostigao najviše domete samostalno, već uz podršku, pre svega porodice i učitelja.

Problem koji se rešava:

Tokom poslednje dve decenije naš obrazovni sistem zvanično je zauzeo inkluzivni kurs. Međutim, izveštaji o dodatnoj podršci učenicima u našim školama ukazuju da je inkluzija uglavnom usmerena na učenike sa smetnjama i da je broj učenika koji se obrazuju uz primenu IOP-a 3 zanemarljivo mali. Model projektne nastave otvara mogućnosti unapređivanja same nastave time što u svojoj osnovi polazi od interesovanja i iskustva učenika, angažuje ih na raznovrsnim,  inspirativnim i problemskim zadacima. Na taj način nastavnik ima mnogo više prilika da sagleda učenika u različitim kontekstima i da identifikuje učeničke specifičnosti.

Metodologija realizacije:

Obuka nastavnika onlajn i neposredna obuka mentora, timski rad nastavnika u školi: primena stečenih znanja i veština u praksi (planiranje i realizacija projektne nastave i primena tehnika identifikovanja posebnih sposobnosti učenika), mentorska podrška putem supervizije i konsultacija. Timska priprema priloga za zbornik.

Ciljna grupa:

 • 10 mentora - nastavnici sa iskustvom u realizaciji projektne nastave i/ili sa stečenim zvanjem pedagoški savetnik.
 • 40 nastavnika - po 4 nastavnika iz 10 škola, koji su senzibilisani za temu i koji bi se samostalno prijavili za učešće

Opšti cilj:
Razvijanje kompetencija nastavnika za unapređivanje kvaliteta nastave i identifikovanje učenika sa izuzetnim sposobnostima kroz primenu modela projektne nastave.

Specifični ciljevi:

 • Razumevanje koncepta projektnog učenja i razvijanje veština planiranja i realizacije projektne nastave u neposrednom i onlajn okruženju;
 • razvijanje veština povezivanja sa standardima, međupredmetnog povezivanja i planiranja na nivou ustanove;
 • sticanje znanja i veština praćenja i vrednovanja postignuća učenika i kvaliteta projektne nastave;
 • upoznavanje sa različitim teorijama darovitosti i upoznavanje sa karakteristikama emocionalnog i socijalnog razvoja darovitih učenika;
 • upoznavanje sa indikatorima darovitosti i sticanje veština njihovog uočavanja kod učenika;
 • unapređivanje veština diferenciranja nastave i podsticanja specifičnih sposobnosti učenika;
 • podsticanje horizontalnog učenja i unapređivanje saradničkog odnosa među nastavnicima;
 • unapređivanje modela mentorskog rada u procesu profesionalnog razvoja nastavnika i stručnih saradnika.

Glavne aktivnosti:

 • Formiranje tima mentora i obuka mentora;
 • formiranje timova nastavnika iz 10 škola i obuka nastavnika;
 • planiranje i realizacija projektne nastave uz podršku mentora;
 • praćenje i vrednovanje projektnog učenja i postignuća učenika;
 • izrada priloga za zbornik radova uz mentorsku pomoć;
 • završna konferencija sa predstavljanjem rezultata projekta i evaluacijom;
 • javna promocija zbornika radova.

Očekuje se da će nastavnici koji učestvuju u projektu:

 • umeti da planiraju i realizuju projektno orijentisanu nastavu u neposrednom i onlajn okruženju;
 • umeti timski da planiraju projektno učenje na nivou škole i vrše međupredmetno povezivanje;
 • umeti da prate i vrednuju postignuća učenika i proces učenja u projektno organizovanom nastavnom procesu;
 • umeti da identifikuju darovite učenike, diferenciraju nastavu i primene podsticajne tehnike u radu sa učenicima;
 • učestvovati u radu mreže nastavnika koji primenjuju projektno učenje, izraditi priloge za zbornik, razmenjivati iskustva i uzajamno se podržavati i prezentovati svoj rad.

Očekuje se da će učenici koji učestvuju u projektu:

 • unaprediti motivaciju za učenje;
 • umeti da proceni sopstveni rad, znanja i veštine;
 • umeti da argumentuje i da jasnu povratnu informaciju;
 • koristiti povratnu informaciju za lični razvoj i bolji rezultat;
 • unaprediti veštine timskog rada;
 • unaprediti digitalne kompetencije;
 • unaprediti veštine prezentovanja i javnog nastupa.

Period realizacije:
Projekat će biti realizovan u periodu od 15. maja do 30. novembra 2023. godine.

Scroll to top