Educational materials

(Српски) Industrija televizije

(Српски) Industrija televizije

 • Džozef Tjurou MEDIJI DANAS II – Uvod u masovne komunikacije
  preveo sa engleskog Aleksandar Luj Todorović

Drugi deo studije Mediji danas američkog profesora komunikacija Džozefa Tjuroa bavi se istorijom i razvojem elektronskih medija i modernim izazovima u toj sferi, odnosno u muzičkoj i filmskoj industriji, industriji radija i televizije, interneta i video igara, kao i u sferi oglašavanja i odnosa s javnošću.

(izvor)

(Српски) Kako razumeti masovne medije i značaj medijske pismenosti

(Српски) Kako razumeti masovne medije i značaj medijske pismenosti

 • Džozef Tjurou MEDIJI DANAS I – Uvod u masovne komunikacije
  preveo sa engleskog Aleksandar Luj Todorović

Mediji danas: Uvod u masovne komunikacije je svojevrstan medijski udžbenik koji otkriva koje su to snage koje upravljaju stvaranjem, distribucijom i izlaganjem medijskih sistema; postavlja internet i digitalne medije kao organske delove tih medijskih sistema i aktivno poziva studente da vide i čuju svoje omiljene medijske proizvode na zaista nov način.

(izvor)

(Српски) „Klinike za glasine“ i druge vrste kontrole

(Српски) „Klinike za glasine“ i druge vrste kontrole

 • Hans Joahim Nojbauer FAMA – Istorija glasina
  prevela sa nemačkog Ljubinka Milenković

Knji­ga Fa­ma Han­sa Jo­a­hi­ma Noj­ba­u­e­ra isto­rij­ski je pre­gled gla­si­na, ko­ji ob­u­hva­ta ši­ro­ki ras­pon od „bo­žan­skog gla­sa“, ko­ji je 375. go­di­ne pre Hri­sta uči­nio atin­skog po­li­ti­ča­ra Ti­mar­ha žr­tvom sek­su­al­nog skan­da­la, pa sve do gla­si­na u ve­zi sa afe­rom ko­ju je ame­rič­ki pred­sed­nik imao s Mo­ni­kom Le­vin­ski.

(izvor)

(Српски) Etika i komunikacija

(Српски) Etika i komunikacija

 • Stjuart Tabs KOMUNIKACIJA – Principi i kontekst
  prevele sa engleskog Jelena Vidić i Tijana Vesić Pavlović

Nikada u istoriji ljudskog roda komunikacija nije bila tako složena, uzbudljiva i dinamična, njena analiza teža, a potreba za izučavanjem izraženija. Ova knjiga obuhvata sve najvažnije probleme izučavanja komunikacije u nizu srodnih naučnih disciplina – od tradicionalnih (proces komunikacije, verbalna/neverbalna komunikacija), preko uglavnom zanemarenih (komunikacijska etika) i, u kontekstu komunikacije, graničnih oblasti (opažanje osoba, konflikti) do onih aktuelnih (savremeni mediji, društvene mreže).

(izvor)

(Српски) Proces komunikacije

(Српски) Proces komunikacije

 • Stjuart Tabs KOMUNIKACIJA – Principi i kontekst
  prevele sa engleskog Jelena Vidić i Tijana Vesić Pavlović

Nikada u istoriji ljudskog roda komunikacija nije bila tako složena, uzbudljiva i dinamična, njena analiza teža, a potreba za izučavanjem izraženija. Ova knjiga obuhvata sve najvažnije probleme izučavanja komunikacije u nizu srodnih naučnih disciplina – od tradicionalnih (proces komunikacije, verbalna/neverbalna komunikacija), preko uglavnom zanemarenih (komunikacijska etika) i, u kontekstu komunikacije, graničnih oblasti (opažanje osoba, konflikti) do onih aktuelnih (savremeni mediji, društvene mreže).

(izvor)

Scroll to top