„Klinike za glasine“ i druge vrste kontrole

„Klinike za glasine“ i druge vrste kontrole

  • Hans Joahim Nojbauer FAMA – Istorija glasina
    prevela sa nemačkog Ljubinka Milenković

Knji­ga Fa­ma Han­sa Jo­a­hi­ma Noj­ba­u­e­ra isto­rij­ski je pre­gled gla­si­na, ko­ji ob­u­hva­ta ši­ro­ki ras­pon od „bo­žan­skog gla­sa“, ko­ji je 375. go­di­ne pre Hri­sta uči­nio atin­skog po­li­ti­ča­ra Ti­mar­ha žr­tvom sek­su­al­nog skan­da­la, pa sve do gla­si­na u ve­zi sa afe­rom ko­ju je ame­rič­ki pred­sed­nik imao s Mo­ni­kom Le­vin­ski.

(izvor)

Scroll to top